MÜHJEO'2021

Önsöz

Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) tarafından iki yılda bir düzenlenmesi geleneksel hale gelen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının dördüncüsü “MUHJEO'2021” Istanbul Teknik Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortak katkılarıyla 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında planlanmış, ancak Covid Salgını nedeniyle ertelenerek 2-4 Haziran 2022 tarihinde Istanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Ulusal düzeyde düzenlenen ve yürütülen MUHJEO'2021 Sempozyumunda, yer özellikleri ve koşullarının belirlenmesi, dayanım ve davranışlarının araştırılması ve açıklanması, yerkabuğu ile her türden etkileşimin planlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi için temel oluşturan mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşılması amaçlanmıştır. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamaya yönelik sürdürülen araştırmalardan elde edilen teknik ve bilimsel veri ile bulguların sunularak tartışmaya açılması ve bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, mühendislerin, uygulayıcı kurum-kuruluş mensuplarının ve öğrencilerin aynı platformda buluşturulması hedeflenmiştir.

MÜHJEO'2021 Sempozyum Programında, 1 Çağrılı Konuşma, 56 Sözlü ve 12 Poster Sunum yer almaktadır. Sempozyumun Oturumları; Planlama ve Proje Tasarımında Mühendislik Jeolojisi, Jeomekanik, Jeodinamik Süreçler, Yeraltı Açıklıkları, Kent ve Çevre Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler, Kaya ve Zeminlerin Mühendislik Özellikleri, Yamaç ve Şev Duraylılığı, Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Teknikleri, Su Tutma Yapıları, Mühendislik Jeolojisinde Tehlike ve Risk, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yüzey ve Yeraltısuları konu başlıkları altında düzenlenmiştir.

Düzenleme Kurulumuz, gezegenimizde afete dönüşen ağır pandemi şartlarına rağmen sempozyuma katılan ve katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara içten teşekkür eder, bilimsel bir şölen havasındaki bu toplantının katılımcılar için verimli, faydalı ve zevkli geçmesini diler.

Düzenleme Kurulu

Foreword

The 4th Engineering Geology and Geotechnics Symposium “ENGGEO'2021” which has been planned to be organized by Turkish Society for Engineering Geology “MuhJeoDer” in every two years, was planned between 21-23 October 2021 with the joint contributions of Istanbul Technical University and the Turkish Society of Engineering Geology, but was postponed due to the Covid Pandemic and will be held on June 2-4, 2022 at the Suleyman Demirel Cultural Center of Istanbul Technical University Ayazağa Campus.

The MUHJEO'2021 Symposium, organized and conducted at the national level, aimed at identifying ground features and conditions, investigating and explaining their strength and behavior, and sharing engineering geology and geotechnical studies in a scientific environment, which form the basis for planning, projecting and executing all kinds of interactions with the earth's crust.In the symposium, it is aimed to present, discuss, share the findings with technical and scientific data obtained from the researches carried out for implementation at national and international level and to bring together academicians, researchers, engineers, members of the implementing institutions and students working in this field on the same platform.

Mühjeo'2021 Symposium Program included 1 Invited Speech, 56 Oral and 12 Poster Presentations. Sessions of the Symposium have been organized on main topics such as Engineering Geology in Planning and Design Stage, Geomechanics, Geodynamic Processes, Underground Opening, Urban and Environmental Geology,Geophysical Methods in Engineering Geology, Engineering Characteristics of Rocks and Floors, Engineering Geology in The Protection of Historical Structures, Mass Movement, Hydrogeology in Engineering Applications, Geotechnical Measurement and Monitoring Techniques, Water Retention Structures, Hazard and Risk and Natural Building Materials

Our Organizing Committee sincerely thanks the people, institutions and organizations that participated and contributed to the symposium despite the severe pandemic conditions that have turned into a disaster on our planet, and wishes that this meeting in a scientific festive atmosphere will be productive, useful and enjoyable for the participants.

Organizing Committee